Kancelaria Komornika Sądowego - Łódź Śródmieście
2018-07-19

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia


 

English version/ Wersja polska

 

 

Jakiego rodzaju dobra może zajmować komornik (ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia, akcje itd.)?

W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji można wyodrębnić określone sposoby egzekucji.

Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale także z uwagi na pożądany sposób zachowania się dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

W egzekucji świadczeń pieniężnych występują następujące sposoby egzekucji:

egzekucja z ruchomości (art. 844-879 kpc),
egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880-888 kpc),
egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894 kpc),
egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 895-912 kpc),
egzekucja z nieruchomości (art. 921-1013 kpc),
egzekucja ze statków morskich (art. 1014-1022).

W egzekucji świadczeń niepieniężnych można wyróżnić:

egzekucję obowiązku wydania rzeczy ruchomej i dokumentu (art. 1041-1045 kpc),
egzekucję obowiązku wydania nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia (art. 1046 kpc),
egzekucję obowiązku wykonania przez dłużnika czynności, która może być wykonana przez inną osobę tzw. czynności zastępowalne (art. 1049 kpc),
egzekucję obowiązku wykonania przez dłużnika czynności, której nie może za niego wykonać inna osoba tzw. czynności niezastępowalne (art. 1050 kpc),
egzekucję obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela (art. 1051 kpc).

Umiejętność rozróżnienia i wskazania poszczególnych sposobów egzekucji ma doniosłe praktyczne znaczenie, gdyż umożliwia wierzycielowi uczynienie zadość obowiązkowi wskazania we wniosku egzekucyjnym sposobu egzekucji, jaki ma stosować organ egzekucyjny (art. 797 kpc). Zaniechanie wskazania sposobu egzekucji jest brakiem formalnym wniosku, który, jeżeli nie zostanie usunięty, doprowadzi do zarządzenia zwrotu wniosku.

1. Egzekucja z ruchomości - to najczęściej wybierany przez wierzycieli sposób egzekucji; ruchomości są bowiem powszechnie posiadanymi wartościami majątkowymi. W praktyce egzekucja taka dotyczy zwykle samochodów, sprzętu rtv i agd, mebli.

Przy egzekucji z ruchomości należy jednak pamiętać o tym, że samo ich zajęcie, a nawet późniejsza licytacja nie dają gwarancji zaspokojenia (choćby częściowego) należności wierzyciela. Dzieje się tak dlatego, iż do zaspokojenia wierzyciela dochodzi tylko w przypadku skutecznej sprzedaży danej ruchomości dłużnika, a nie na skutek samego jej zajęcia. Musi się zatem znaleźć osoba, która zapłaci wskazaną w obwieszczeniu o licytacji cenę i dopiero wówczas pieniądze ze skutecznie przeprowadzonej licytacji trafiają do wierzyciela (po pomniejszeniu o należne komornikowi opłaty egzekucyjne). Jeżeli natomiast nie znajdzie się nikt zainteresowany nabyciem ruchomości dłużnika, to wierzyciel (jeżeli jest jedynym prowadzącym przeciwko dłużnikowi egzekucję) może przejąć niesprzedane w toku licytacji ruchomości na swoją własność. Wówczas na poczet ceny nabycia tych ruchomości zaliczona jest wierzytelność objęta egzekucją. Jeżeli np. wierzyciel ma należność w wysokości 10 000 zł i w toku licytacji komorniczych nie uda się sprzedać samochodu dłużnika o wartości 6000 zł, wówczas wierzyciel może to auto przejąć na własność za tę cenę. Spowoduje to, że o taką kwotę (pomniejszoną o opłaty egzekucyjne) zmniejszy się zadłużenie dłużnika. Przedmiotem dalszej egzekucji będzie już tylko ta mniejsza suma.

2. Egzekucja z nieruchomości - to najkosztowniejszy i najbardziej długotrwały sposób prowadzenia egzekucji. Koszty związane są z koniecznością powołania biegłego, który dokona opisu i oszacowania nieruchomości, a następnie z koniecznością zamieszczenia w prasie ogłoszeń o wyznaczonej licytacji nieruchomości.

Zarówno zaliczkę na biegłego, jak i na ogłoszenia w prasie wyłożyć musi wierzyciel, a odzyskanie tych kwot od dłużnika zależy - podobnie jak przy egzekucji z ruchomości - od powodzenia licytacji. W praktyce ten sposób egzekucji warto stosować tylko przy wierzytelnościach sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych i tylko wobec nieruchomości, które rokują ich sprzedaż. Odradzam prowadzenie egzekucji z udziałów w nieruchomości lub nieruchomości obciążonych pewnymi służebnościami, które czynią je nieatrakcyjnym obiektem dla potencjalnych nabywców.

3. Egzekucja z wierzytelności i praw majątkowych - obejmuje bardzo wiele różnych wierzytelności i praw majątkowych, spośród których najpopularniejsze to egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunku bankowego, egzekucja z emerytury lub renty. Dużo rzadsze są przypadki dokonywania egzekucji z wierzytelności wynikających z posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wierzytelności o zwrot przez urząd skarbowy podatku dochodowego bądź podatku od towarów i usług, co w pewnych sytuacjach ma miejsce.

Do wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę wymagane jest wskazanie przez wierzyciela pracodawcy, u którego zatrudniony jest dłużnik. Po zajęciu wynagrodzenia pracodawca musi przekazywać na konto komornika część poborów dłużnika, która nie jest zwolniona spod egzekucji, ewentualnie wskazać komornikowi, dlaczego nie może tego uczynić (np. dłużnik pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym).

Najdoskonalszym jednak sposobem egzekucji, bo przynoszącym najszybszy efekt, jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Aby mogła być wszczęta, wierzyciel musi wskazać komornikowi oddział banku, który prowadzi rachunek dłużnika; nie jest konieczne podawanie konkretnego numeru tego rachunku. Bank ma obowiązek przekazać komornikowi w terminie 7 dni zajęte na rachunku dłużnika środki lub ewentualnie wskazać, dlaczego nie może tego uczynić (najczęściej chodzić będzie o fizyczny brak środków na koncie).

Warto też pamiętać o możliwości zajęcia wierzytelności dłużnika wobec innych podmiotów z tytułu sprzedaży towarów bądź świadczenia usług. Jeżeli np. firma B nie płaci firmie A, wskazując jako przyczynę tego stanu nieuregulowanie przez firmę C przysługujących jej należności, to firma A może wystąpić do komornika, aby ten wystosował do firmy C pismo informujące ją o zajęciu wierzytelności firmy B. W konsekwencji firma C będzie zobowiązana spłacić swoje zadłużenie wobec firmy B na konto komornika, który następnie wpłaty te zaliczy na poczet zadłużenia firmy B wobec formy A. Wierzyciele dość często wiedzą o należnościach swoich dłużników wobec innych podmiotów (w polskich realiach jest to standardowy sposób tłumaczenia zatorów płatniczych). Warto zatem sięgać po tę możliwość prowadzenia egzekucji.


Na podstawie Encyklopedii Egzekucji Sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002

Rzeczpospolita z dn. 16.03.2004 Nr 64


Adres:
ul. Gdańska 91/93
90-613 Łódź

Telefon / Fax:
0-42 630-30-11
0-42 630-44-22

 

Masz pytania? Potrzebujesz informacji?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

   
LOGOWANIE
Kontakt: 0-42 630 30 11 lub FORMULARZ KONTAKTOWY
Strona główna Obszar działania Wnioski egzekucyjne Licytacje Akty Prawne Aktualności Poradnik Dojazd Kontakt