Kancelaria Komornika Sądowego - Łódź Śródmieście
2018-07-19

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia


 

English version/ Wersja polska

 

 

Czy wierzyciel może podejmować jednocześnie własne działania w celu odzyskania należności albo dostarczać komornikowi informacji zdobytych samodzielnie?

Wierzyciel powinien zgromadzić informacje na temat majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, umożliwi mu to bowiem podjęcie decyzji, co do celowości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Często wiedzę na temat majątku dłużnika pozwalają uzyskać wcześniejsze kontakty wierzyciela z dłużnikiem. Szczególnie istotne są następujące informacje:

czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, a jeżeli tak, to w jakiej formie organizacyjno-prawnej,
gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika,
jeżeli dłużnik prowadzi działalność handlową, to gdzie znajdują się punkty handlowe oraz gdzie magazynowane są towary,
jeżeli dłużnik prowadzi działalność produkcyjną, to gdzie znajdują się maszyny, gdzie przechowywane są surowce i gotowe produkty,
w jakim banku dłużnik posiada rachunki bankowe,
czy dłużnik posiada samochody,
czy dłużnik posiada inne wartościowe ruchomości,
czy dłużnik pracuje, a jeżeli tak, to gdzie,
czy dłużnik pobiera rentę lub emeryturę.

Informacje na ten temat majątku dłużnika można uzyskać z powszechnie dostępnych rejestrów.

Informacje o adresie i dacie zameldowania na pobyt stały, poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, adresie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, a także informacje o stanie cywilnym dłużnika, w tym o dacie zawarcia związku małżeńskiego, numerze aktu małżeństwa i oznaczeniu urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, znajdują się w gminnych i wojewódzkich zbiorach meldunkowych. Dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą w tym interes prawny. Dane te udostępnia organ gminy (w odniesieniu do województwa - wojewoda) na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony na formularzu. Wniosek podlega opłacie. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku.

Istotne znaczenie dla poszukiwania informacji o dłużniku ma utworzony z dniem 1 stycznia 2001 Krajowy Rejestr Sądowy (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jednolity Dz.U. z 2001 L, Nr 17, poz. 209). Rejestr ten składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe. Każdy podmiot podlegający wpisowi do rejestru wpisywany jest pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem zwanym "numerem KRS", a w rejestrze dłużników niewypłacalnych "numerem RDN".

W rejestrze przedsiębiorców można znaleźć podstawowe informacje dotyczące dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, a w szczególności:

nazwę lub firmę, pod którą działa dłużnik, a w przypadku osoby fizycznej jej imię,
nazwisko, PESEL oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
oznaczenie jego formy prawnej, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej - również jej miejsce zamieszkania i adres,
w przypadku osoby fizycznej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia jej zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje,
w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer REGON,
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, określenie czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Ponadto w rejestrze można znaleźć również podstawowe dane wskazujące na ogólną kondycję finansową dłużnika, takie jak informacje o:

zaległościach podatkowych i celnych objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji,
należnościach, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji,
wierzycieli przedsiębiorcy oraz jego wierzytelności, jeżeli posiada on tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko przedsiębiorcy i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia,
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

W następnej kolejności należy ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Znając adres zamieszkania dłużnika można dowiedzieć się czy budynek lub lokal, w którym dłużnik zamieszkuje stanowi jego własność. Informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali ujęte są w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie (art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 I'. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086). Natomiast informacje dotyczące danych właściciela nieruchomości mogą zostać udostępnione na pisemny umotywowany wniosek w sposób wiarygodny uzasadniający potrzebę posiadania żądanych informacji (art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Po ustaleniu księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością dłużnika można sprawdzić w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, a w szczególności czy nie ciążą na niej hipoteki. Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może uzyskać dostęp do zawartych w nich informacji bez potrzeby wykazywania swego interesu prawnego. Księgi wieczyste można przeglądać w obecności pracownika sądu; można sporządzać z nich notatki i odpisy. Osoba .zainteresowana może również złożyć wniosek o sporządzenie odpisu z księgi wieczystej.

Informacje o posiadanych przez dłużnika pojazdach znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane lub informacje zgromadzone w tej ewidencji udostępnia Minister właściwy do spraw administracji publicznej na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 80c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późno zm.).

Aby natomiast ustalić rachunek bankowy dłużnika, wierzyciele w pierwszej kolejności powinni przejrzeć własną dokumentację finansową, tj. odszukać przelewy, jakie w przeszłości dłużnik wykonywał na konto wierzyciela. Dokumenty te wskazują bowiem rachunek bankowy dłużnika, z którego wpłynęły środki na rachunek wierzyciela. Informacji tej warto też szukać należy na stronach internetowych dłużników, na ich papierze firmowym czy w materiałach reklamowych. Można wreszcie ustalić konto dłużnika, dokonując u niego jakiegokolwiek zakupu i żądając wystawienia faktury, na której zwykle taki rachunek (numer) jest podawany.


Na podstawie: „Egzekucja praktyczna” Anna Hrycaj Poznań 2002


Adres:
ul. Gdańska 91/93
90-613 Łódź

Telefon / Fax:
0-42 630-30-11
0-42 630-44-22

 

Masz pytania? Potrzebujesz informacji?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

   
LOGOWANIE
Kontakt: 0-42 630 30 11 lub FORMULARZ KONTAKTOWY
Strona główna Obszar działania Wnioski egzekucyjne Licytacje Akty Prawne Aktualności Poradnik Dojazd Kontakt