Kancelaria Komornika Sądowego - Łódź Śródmieście
2018-07-19

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia


 

English version/ Wersja polska

 

 

Co oznaczają podstawowe pojęcia - dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy.

Wierzycielem określamy podmiot, któremu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego należy się określone świadczenie i który dąży do uzyskania tego świadczenia w drodze egzekucji.

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Tytułem egzekucyjnym jest dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia, jeżeli przepisy tak stanowią. Z tytułu egzekucyjnego musi wynikać, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, oraz jaka jest treść roszczenia wierzyciela, a zarazem obowiązku świadczenia dłużnika. Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytułami egzekucyjnymi są:

1 orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
1.1 orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
2 wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
2.1 ugoda przed mediatorem,
3 inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
4 akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
5 akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
6 akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie

Klauzula wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu państwowego, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu: “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie .... oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne”.

Tytuł egzekucyjny po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.


Na podstawie Encyklopedii Egzekucji Sądowej
pod redakcją Zbigniewa Szczurka
Wydawnictwo “Currenda”
Sopot 2002


Adres:
ul. Gdańska 91/93
90-613 Łódź

Telefon / Fax:
0-42 630-30-11
0-42 630-44-22

 

Masz pytania? Potrzebujesz informacji?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

   
LOGOWANIE
Kontakt: 0-42 630 30 11 lub FORMULARZ KONTAKTOWY
Strona główna Obszar działania Wnioski egzekucyjne Licytacje Akty Prawne Aktualności Poradnik Dojazd Kontakt