...........................
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łodzi

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY - ALIMENTY

 

Wierzyciel

Imię

Nazwisko

Kod Miejscowość

Ulica Nr domu

Działający w imieniu alimentowanych:

1. urodz.

2. urodz.

Nr konta bankowego

 

Dłużnik

Imię

Nazwisko

Kod Miejscowość

Ulica Nr domu

Urodzony w

Imię ojca

Dowód osobisty:
Seria Numer

NIP dłuznika

PESEL dłuznika

REGON dłużnika

 

Przedkładam

(wyrok, protokół, postanowienie)

(nazwa sądu)

w

z dnia

sygnatura akt

 

i wnoszę o wszczęcie egzekuzji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. Alimentów bieżących od dnia w kwocie po

wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia do dnia zapłaty wg wyliczeń.

2. Alimentów zaleglych za okres od do

w kwocie po

wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia do dnia zapłaty wg wyliczeń

3. Innych kosztów

4. Kosztów egzekucyjnych postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego w

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr

w banku

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości należących do dłużnika znajdujących się w:

oraz wierzytelności przysługującej dłużnikowi

 

 

 
Wyboru Komornika dokonano na podstawie art.8 ustawy z dnia 29.08.1997r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji.