...........................
(miejscowość, data)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łodzi

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

 

Wierzyciel

Imię

Nazwisko

Reprezentowany przez (nazwisko, imię, stanowisko)

Kod Miejscowość

Ulica Nr domu

Nr konta bankowego

 

Dłużnik

Imię

Nazwisko

Kod Miejscowość

Ulica Nr domu

Urodzony w

Imię ojca

Dowód osobisty:
Seria Numer

NIP dłuznika

PESEL dłuznika

REGON dłużnika

 

Przedkładam

(wyrok, protokół, postanowienie)

(nazwa sądu)

w

z dnia

sygnatura akt

 

i wnoszę o wszczęcie egzekuzji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

1. należności głównej zł wraz z zasądzonymi odsetkami od dnia do dnia zapłaty

2. ograniczenia należności kwoty

3. kosztów klauzuli

4. kosztów procesu

5. kosztów egzekucyjnych postępowania egzekucyjnego, które powstaną w toku egzekucji

 

Wnoszę o wszczęcie egzekucji wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego w

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr

w banku

Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości należących do dłużnika znajdujących się w:

i wierzytelności dłużnika znajdujących się w

Oraz skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika o nr KW

położonej w

 

 
Wyboru Komornika dokonano na podstawie art.8 ustawy z dnia 29.08.1997r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji.